Návrh antivibračního založení technologií v areálu CEITEC v Brně

Stavba: Areál „Výzkumné centrum CEITEC, pokročilé materiály a technologie“ v Brně
Objednatel: Arch.Design, s.r.o., Brno
Vypracováno: 10/2010 až 11/2010

V rámci areálu „Výzkumné centrum CEITEC, pokročilé materiály a technologie“ v Brně se v jednotlivých objektech/budovách předpokládalo umístění na vibrace citlivých zařízení (obr.1a v příloze). Tato citlivá zařízení budou umístěna v nejnižších podlažích objektů na samostatných základech.

Cílem řešení byl návrh koncepce pružného uložení na vibrace citlivých zařízení na samostatných základech, oddilatovaných od okolního prostředí. Záměrem bylo snížení úrovně vibrací, které se šíří z okolí, ke stanovištím budoucích citlivých zařízení, jež ohrožují.

Samostatné základy se předpokládaly jako blokové základy, uložené na pružinových a tlumících prvcích firmy Gerb v základové vaně. V této etapě prací byly navrženy základní rozměry těchto základových konstrukcí a jejich skladba. Podrobný výpočet základů s konkretizovaným zařízením a posouzením vibrací se předpokládal provést v dalších etapách projekčních prací, až budou konkrétně specifikovány a investorem upřesněny typy a rozměry citlivých zařízení.

Práce dále zahrnovala navrhnout zásady vyztužení a konstrukčních úprav základového bloku a jeho okolí, včetně zásad betonáže a doporučení pro osazení budoucích vibroizolačních prvků a úprav konstrukce budov jednotlivých objektů z hlediska omezení šíření vibrací do nich z okolí.