Nabídka - Pracovní zaměření firmy

 1. Statické a dynamické výpočty konstrukcí
 2. Měření vibrací
 3. Analýza méně obvyklých zatížení a jejich účinků na konstrukce
 4. Stanovení mechanických charakteristik materiálů
 5. Posudky a kontrolní práce

1. Statické a dynamické výpočty konstrukcí

Modelování a výpočty ocelových, betonových, zděných a dřevěných konstrukcí:

 • Teoreticko-numerické modelování konstrukcí nebo částí konstrukce, stanovení vnitřních sil a průhybů na konstrukci
 • Posuzování a dimenzování konstrukcí na statická a dynamická zatížení, posouzení vývoje charakteristik konstrukce s ohledem na změnu zatížení, stárnutí konstrukce, dotvarování apod.
 • Stanovení mezní nebo zbytkové únosnosti neporušené konstrukce nebo starší konstrukce s trhlinami
 • Prognóza chování konstrukce při nových statických a dynamických zatíženích - při rozhodování o zavádění nové výrobní technologie, přestavbě objektu apod.

Výpočet reálné konstrukce je možné ověřit experimentálním měřením statické a dynamické odezvy konstrukce.

2. Měření vibrací

Stanovení a posuzování úrovně vibrací konstrukcí a jejich technologického vybavení:

 • Měření vibrací na reálných konstrukcích - vliv silniční nebo kolejové dopravy na konstrukce, povrchové i podpovrchové zdroje vibrací (silnice, železnice, tunely, metro), vliv pohybu osob na konstrukce (mosty a lávky, stropy konstrukcí s citlivou technologií), vibrace od rotačních strojů, měření rázových účinků apod.
 • Měření vibračního pozadí a vlivu technické seismicity - posouzení lokality při rozhodování o její vhodnosti pro výstavbu objektu s citlivými technologiemi
 • Vyhodnocení naměřených vibrací a jejich posouzení podle platných norem nebo technologických předpisů - z hlediska únosnosti konstrukce a pravděpodobnosti poruch konstrukce, z hlediska vlivu vibrací na člověka pro práci nebo bydlení

Měření vibrací na konstrukci je možné doplnit výpočtovou analýzou únosnosti a spolehlivosti konstrukce. Na výpočetním modelu konstrukce je pak možné navrhnout různé varianty úprav konstrukce pro snížení vibrací a vyhodnotit účinnost navržených úprav.

3. Analýza méně obvyklých zatížení a jejich účinků na konstrukce

 • Účinky dynamického větru - stanovení zatížení a výpočet
 • Účinky teploty včetně vlivu oslunění - stanovení zatížení a výpočet
 • Účinky zemětřesení - stanovení úrovně zatížení a výpočet, návrhy konstrukčních úprav pro snižování vlivu zemětřesení
 • Seizmické účinky - stanovení úrovně zatížení, opatření pro snižování vlivu seismicity, návrhy odpružení konstrukcí
 • Vibrace od dopravy - povrchové i podpovrchové, silniční i kolejové
 • Vibrace strojů - měření vibrací, návrhy pro snížení dynamických účinků strojů, které se přenáší do okolí
 • Tlakové vlny havarijních či teroristických výbuchů - stanovení zatížení, výpočty a posouzení konstrukcí, návrhy odlehčovacích otvorů pro snížení rizika účinků výbuchu apod.

4. Stanovení mechanických charakteristik materiálů

Stanovení mechanických charakteristik materiálů u betonových a zděných konstrukcí a ověřování jejich vlivu na únosnost a použitelnost konstrukce:

 • Měření nebo prohlídky na reálných konstrukcích - dokumentace poruch
 • Nedestruktivní stanovení kvality betonu nebo zdiva, zatřídění materiálů do tříd podle platných norem
 • Destruktivní zkoušky kvality betonu nebo zdiva a rozbor odebraných vzorků, stanovení zrnitosti kameniva a druhu použitého cementu v betonu nebo maltě
 • Stanovení mezní nebo zbytkové únosnosti konstrukce s poruchami

Měření a zkoušky materiálů je možné doplnit modelováním a výpočtem konstrukce pro stanovení mezní nebo zbytkové únosnosti konstrukce s poruchami nebo špatnou kvalitou materiálů.

5. Posudky a kontrolní práce

 • Posudky a kontrolní přepočty statických a dynamických výpočtů
 • Posudky vlivu vibrací na objekty a konstrukce
 • Posudky konstrukcí s poruchami nebo po haváriích