Výbuchy, rázy a tlakové vlny

stanovení průběhu zatížení

posouzení odolnosti konstrukce

Statické a dynamické výpočty

výpočty betonových, ocelových a zděných konstrukcí

návrh, posouzení
a dimenzování konstrukce

Základy strojů

návrhy, výpočty, posouzení

návrh pružně uložených základů

Měření vibrací

vibrace od silniční
a kolejové dopravy

vibrace od strojů
a technologických zařízení

Ochrana před vibracemi

měření, analýza
a návrh ochrany budov
a stavebních areálů

návrhy pružného uložení budov

Seismické výpočty

stanovení zatížení
a posouzení konstrukce

výpočty podle národních norem

Pro firmy

Služby pro architektonické a projekční kanceláře, developery a stavební organizace: 

  • Statické, dynamické a seizmické výpočty
  • Měření vibrací a ochrana před vibracemi
  • Návrhy základů strojů a technologie
  • Analýza méně obvyklých zatížení

Pro domácnosti

Služby pro domácnosti, fyzické a právnické osoby, družstva a sdružení vlastníků:

  • Posudky a konzultace v oboru statiky a dynamiky stavebních konstrukcí
  • Měření vibrací a ochrana před vibracemi
  • Stanovení únosnosti poškozených a starých konstrukcí, návrhy ztužení

Pro partnery

Služby pro klíčové a dlouhodobé klienty:

  • Expertízy dokončených projektů
  • Konzultace a technická podpora při zpracování projektové dokumentace a v průběhu výstavby
  • Analýza nadprojektových zatížení

Firma D. MAKOVIČKA byla založena v roce 1990 a je zaměřena na statické a zvláště dynamické výpočty všech druhů konstrukcí.

Spektrum poskytovaných služeb a působnosti firmy je široké. V oblasti modelování a výpočtů konstrukce zahrnuje od posuzování konstrukcí v jaderných elektrárnách na účinky zemětřesení nebo pádu letadel, přes analýzy účinků teroristických výbuchů na budovy, odpružování domů v blízkosti trasy metra, návrhy základů turbín nebo litografů, až po posudky účinků dopravy na poruchy zdiva rodinných domů.

V oblasti měření vibrací nabízíme od měření vibračního pozadí v objektech pro fotolitografickou výrobu, přes měření účinků vibrací ve výrobních halách s provozem turbín nebo lisů, až po měření účinků vibrací způsobených pohybem většího množství osob na lávkách pro chodce nebo v tanečních klubech.

Poskytované služby nabízíme nejen českým firmám, ale i zahraničním klientům. Zprávy, výpočty i posudky je možné dodat v požadovaném jazyku a to kompletně v tištěné a elektronické podobě.

Ani lokalita pro měření i výpočty není vázána jen na Českou republiku. Máme zkušenosti s měřením vibrací v Rusku, v Rumunsku nebo na Slovensku. Výpočty jsme prováděli mimo evropské země pro konstrukce v Turecku, Pákistánu, Indii, na Filipínách a Kubě.

Podrobnější popis služeb, které vás můžeme nabídnout, je uveden v části Nabídka. Pro jednotlivé typy prací uvádíme i Reference na již dokončené projekty. Pod položkou Software a Hardware jsou popsány používané programy pro statické a dynamické výpočty a je uveden popis měřicí aparatury a metodika vyhodnocení naměřených záznamů.