SCIA ENGINEER

PROGRAM PRO MODELOVÁNÍ a VÝPOČTY 

Scia Engineer je nástupce výpočetních systému ESA.PT, NEXIS a FEAT. Je to softwarový systém pro statickou a dynamickou analýzu konstrukcí a jejich návrh podle příslušných norem. Je založen na metodě konečných prvků. Scia Engineer nepracuje přímo s konečnými prvky, ale využívá konstrukčních prvků, na kterých je před výpočtem automaticky generována síť konečných prvků. Systém lze použít na výpočty a posouzení konstrukcí z prutů a rovinných prvků jako jsou stěny, desky a skořepiny.

Scia Engineer obsahuje výpočetní moduly pro lineárně statické výpočty, včetně některých nelineárních vlastností a pro geometricky nelineární výpočty. Kromě vlastního výpočtu systém umožňuje také provádění posudku výsledného návrhu konstrukce podle odpovídajících technických norem. Knihovna norem obsahuje skupinu národních technických norem pro ruzné typy materiálu, zvlášte pro ocel a beton.

Výrobce: SCIA CZ s.r.o.

 

NEXTVIEW

PROGRAM PRO MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ VIBRACÍ

NextView 4 je program pro měření a vyhodnocování analogových i digitálních signálů. Program umožňuje pracovat s více vstupními kanály najednou v reálném čase a zapisovat je do paměti počítače pro pozdejší analýzu a vyhodnocení. Každý kanál je samostatně konfigurovatelný, kanály lze navíc slučovat do logických skupin. NextView 4 umožňuje i "on-line" zobrazení měřených veličin na obrazovku, včetně zpětného posunu na již "odrolované" části průběhu měření.

Pro následné vyhodnocení naměřených záznamů program nabízí celou řadu funkcí a filtrů umožňujících detailní analýzu signálu. Program je k dispozici v německém a anglickém jazyce.

Výrobce: BMC Messsysteme GmbH

 

SESTAVA BRÜEL & KJÆR / BMC MESSSYSTEME

APARATURA PRO MĚŘENÍ VIBRACÍ

Pro měření vibrací používáme kombinovanou měřící aparaturu od firem Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S (Nærum, Denmark) a BMC Messsysteme GmbH (Berlin, Germany):

- snímače zrychlení, výrobce Brüel & Kjær, DeltaTron Accelerometer, typ 8344, s měřicím rozsahem ±2,6 g;

- zesilovače signálu, výrobce Brüel & Kjær, CCLD Signal Conditioners, typ 1704-A-002, 2 kanálové zařízení;

- zapisovač signálu a A/D převodník, výrobce BMC Messsysteme, typ USB-AD16f, 16 kanálové zařízení;

- program NextView pro měření a vyhodnocení měření, výrobce BMC Messsysteme, verze NextView 4 Proffesional.

Snímače zrychlení jsou osazeny na nevodivé měřicí kostce, obvykle společně ve trojici pro současné měření vibrací ve třech směrech - vertikálně, horizontálně a axiálně. Měřicí kostka je vybavena třemi ocelovými stavěcími trny, pro přesné a stabilní osazení na podkladu měřených stanovišť.

Při měření je analogový časový průběh zrychlení vibrací (snímače DeltaTron) přenesen stíněnými koaxiálními kabely, zesílen (zesilovače Brüel & Kjær) a se zvolenou vzorkovací frekvencí digitalizován (převodník BMC) a zaznamenán do počítače (program NextView).