Návrh antivibračních opatření k ochraně Národního muzea v Praze

Stavba: Národní muzeum - Historická budova
Objednatel: VPÚ Deco Praha a.s., Praha 6
Vypracováno: 10/2010 až 11/2010

Předmětem této práce byly požadavky na ochranu konstrukce historické budovy Národního muzea (dále jen NM). Tato práce navazuje na požadavky předcházejícího zadání, týkající se ochrany spojovací chodby mezi historickou a novou budovou NM před vibracemi z okolí. Vibrace, které budou ohrožovat spojovací chodbu a jejím prostřednictvím i obě budovy NM (historickou i novou), jsou způsobeny dopravou po Vinohradské třídě, automobilovým provozem po blízké Magistrále, provozem v metru a železničním provozem ve Vinohradských tunelech a na Hlavním nádraží a případně i vibracemi nejrůznějších strojů a mechanizmů v blízkém okolí obou konstrukcí (jedná se zejména o ventilátory, výtahy a jiné rotační a případně i pístové stroje).

Práce byla zaměřena na sestavení doporučení a požadavků antivibrační ochrany:

– hodnocení dosud provedeného měření vibrací a jejich účinků podle 1. skupiny mezních stavů (bezpečnost konstrukce):
a) působení vibrací na nosné části konstrukce budovy NM (podle norem pro navrhování),
b) působení vibrací na nenosné části konstrukce budovy NM (atiky, výzdoba, sochy) z hlediska jejich uvolnění, případně ztráty stability a pádu;
– hodnocení dosud provedeného měření vibrací a jejich účinků podle 2. skupiny mezních stavů (použitelnost konstrukce):
c) kritéria pro posouzení kmitání podlah v sálech a depozitářích se sbírkami s ohledem na uložení sbírek (podle požadavků správy muzea),
d) kritéria pro posouzení kmitání podkladů pod citlivou technologií, jedná se o promítací kamery, mikroskopy, laboratorní přístroje, trezory ap. (podle údajů výrobců zařízení),
e) kritéria pro posouzení kmitání podlah pro ostatní prostory muzea, typu pracoven, poslucháren, kaváren a restauračních provozů, chodeb ap. (podle hygienických předpisů vzhledem na působení vibrací na osoby);
– stručný návrh stavebních omezení a antivibračních opatření k omezení přenosu vibrací během rekonstrukce budovy NM, týkající se doporučení:
f) provádění průběžného monitorování vibrací po dobu provádění rekonstrukce pro sledování nárůstu vibrací z podloží a stanovení limitů pro omezení přípustných vibrací,
g) doporučení pro konstrukční řešení omezení kontaktů s ostatními sousedními konstrukcemi, konstrukcemi metra v podloží, kabelovými a potrubními trasami a starými konstrukcemi v podloží, pravděpodobně již nefunkčními (staré základy, piloty, kotvy ap.),
h) doporučení pro vibrační ochranu nových vestaveb v podloží a zásady jejího provádění z hlediska omezení vibrací,
i) omezení použití stavebních strojů po dobu rekonstrukce (vibrační válce ap.).