Analýza ohrožení potrubí při výbuchu uhelného prachu

Stavba: Potrubní svodka, Teplárna Komořany, Most
Objednatel: United Energy a.s., Most
Vypracováno: 04/2006 až 09/2006
dynamické výpočty
zatížení výbuchem a tlakovou vlnou
dimenzování konstrukce

Analýza ohrožení potrubní svodky výbuchem uhelného prachu se vzduchem, posouzení její odolnosti a stanovení kritických míst v její konstrukci. Cílem práce bylo stanovení možného ohrožení vnitřní části zauhlování kotle výbuchem uhelného prachu se vzduchem a posouzení odolnosti této konstrukce na účinky výbuchu. Dalším úkolem bylo také určení kritických míst v konstrukci, které mají vliv na její výbuchovou odolnost. Práce na analýze potrubní svodky byla rozdělena do dvou etap.

První etapa byla řešena na pracovišti VVUÚ a.s. Ostrava Radvanice. Cílem prací bylo stanovení možnosti vytvoření výbušné směsi uhelného prachu se vzduchem v potrubní svodce, včetně určení pravděpodobnosti jejího přechodu do výbuchu při iniciaci otevřeným plamenem z kotle nebo při zajiskření kovových součástí dopravníku uvnitř potrubní svodky. Složení a analýza výbušné směsi byla zkoumána na odebraném vzorku uhelného prachu ze zásobníku. Pracovníci VVUÚ v Radvanicích byly dále požádání o vyjádření k vlivu teploty, vlhkosti, polouzavřeného prostoru, granulace směsi a případně dalších parametrů uhelné směsi se vzduchem na vznik výbuchu.

Ve druhé etapě prací byla namodelována potrubní svodka a zatížena časovým průběhem výbuchového tlaku. Na prostorovém modelu potrubní svodky a jejího upevnění byl proveden výpočet vlastního a vynuceného kmitání na účinek výbuchového zatížení. Výsledkem výpočtu bylo stanovení naladění konstrukce a namáhání konstrukce svodky a její předpokládané deformace při výbuchovém zatížení. Na základě tohoto výpočtu byla stanovena reálná výbuchová únosnost konstrukce jako celku a také jejích jednotlivých částí.