Měření vibrací od dopravy v budově ČHMÚ v Praze Komořanech

Stavba: Budova ČHMÚ, Komořanský zámeček, Praha 4
Objednatel: Pragoprojekt a.s., Praha 4
Vypracováno: 06/2006 až 09/2006
měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

Posouzení vibrací na citlivá zařízení v budově ČHMÚ od výstavby a provozu po budoucí komunikaci v Praze Komořanech. V blízkosti objektu ČHMÚ v Praze Komořanech a podél stávající tratě Českých drah byla připravována výstavba nové silniční komunikace. Cílem práce byla prognóza účinků výstavby budoucí komunikace a provozu na nové komunikaci na okolní objekty.

Bylo rozhodnuto o provedení měření stávající úrovně vibrací při běžném provozu v budově ČHMÚ a při běžném provozu vlaků po stávající železniční trati. Na základě naměřené úrovně vibrací byl proveden odhad přenosu vibrací z budoucí komunikace do objektu ČMHÚ, při respektování místních podmínek, geologického prostředí a způsobu založení budovy. Naměřené vibrace jsou porovnány s jinými výsledky měření účinků dopravy a stavebních prací z jiných lokalit a použity pro prognózu vibrací během stavby komunikace a při běžném provozu po dokončené komunikaci.

Do zprávy o měření byly zařazeny i výsledky prohlídky konstrukce budovy a hodnocení stavu objektu, s ohledem na vibrace šířící se podložím.